പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

കരിമീൻ ഭക്ഷണത്തിനായി അരിമാവ് അരിമാവ് / അരി അഴിമതി

അരി ബ്രാഹ് അരി തവണം ചുരച്ചിൽ നിന്ന് അരി ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിലൂടെയോ പരമ്പരാഗത രീതിയിലൂടെയോ പാഴാകുന്ന ഒരു മാലിന്യമാണ്. പരുത്തിക്കൃഷിക്കനുസൃതമായി കർഷകരാണ് ഇവിടത്തുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പോസ്റ്റ് ൽ അത് പിൻ

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!