Dewiswch Tudalen

Lleoliad BSG Fferm Maggot heb Arogl

Eisiau gwybod tir hyfforddi Maggot a lleoliad y fferm BSF agosaf, fodern, ddi-fwg yn eich dinas?

Mae'r dull yn y golofn wag yn teipio'r ddinas lle rydych chi nawr.

Yna cliciwch CHWILIO

Archebwch Nawr, Ffoniwch Yurie BSF
0812-2105 2808-

   Datganiad:
   Mae'r mapiau a restrir yn y rhaglen yn anghywir oherwydd cyfyngiadau'r dechnoleg ddiweddaraf.
   Ar gyfer archebion hyfforddi, cysylltwch â Yurie BSF 0812-2105-2808

   Sut i drin Tyfu Maggot y Gronfa Ysgolion Gwell

   Sut i Ddatblygu Maggot

   Trafodir y ffordd gywir o feithrin Magfot BSF i gael pris gwerthu Maggot yn drylwyr gan ddechrau o baratoi cewyll BSF, i gynaeafu awtomatig.

   Mae yna lawer o ffyrdd i ddysgu amaethyddiaeth y CYG, y rhai mwyaf cyffredin yw hunan-astudio neu hunan-ddysgu a dulliau eraill trwy gymryd hyfforddiant amaethu.

   Mae yna hefyd ffyrdd o ddysgu amaethyddiaeth y Maggot drwy ymuno â grwpiau neu gymunedau. Mae gan bob dull ei fanteision a'i anfanteision ei hun.

   Dewiswch yr un sy'n gweddu orau i'ch "steil". Mae rhai yn haws eu deall trwy ddarllen, mae'n well gan rai ddysgu drwy wylio fideos tiwtorial, ac mae'n well gan rai ymarfer yn uniongyrchol ar y fferm.

   Mae'r dull o drin magwyr BSF ble bynnag yr ydych yn gwneud yn iawn. Cyn belled â'ch bod yn fodlon ar y canlyniadau. ac wrth gwrs mae'r canlyniadau yma yn gallu diwallu anghenion bwyd anifeiliaid.

   Categori Busnes Maggot

   Ar ôl i chi gael y maggot, ar wahân i'ch anghenion bwyd anifeiliaid eich hun, rydych chi'n gwerthu'r maggot os yw'ch anghenion personol wedi'u cyflawni. Heblaw am ddull amaethu maggot bsf, mae amaethu yn cael ei gategoreiddio hefyd yn seiliedig ar raddfa'r busnes.

   Tyfu Maggot Graddfa Gartref

   Mae categorïau busnes y magwyr wedi'u rhannu'n raddfa ar raddfa fach (cartref), graddfa ganolig a diwydiannol. Yn seiliedig ar brofiad, y peth gorau yw dechrau ar raddfa fach neu gartref yn gyntaf, ar wahân i'r cyfalaf ddim yn drwm, y peth pwysicaf yw eich bod yn deall yn gyntaf yr hyn y mae amaethyddiaeth wedi'i anghofio.

   Yn y broses ar ôl tyfu magot drwy'r trydydd cylchoedd a'r pedwerydd cylch ac yn y blaen, yna mae tyfu maggot yn dod yn ganlyniadau mwy dymunol a chynnyrch.

   Byddwch yn amyneddgar pan fyddwch mewn cylchoedd un, dau a thri, lle rydych chi yng nghanol dysgu, ni argymhellir eich bod yn bwyta un dunnell y dydd os nad ydych chi'n cael un kg y dydd.

   Mae'n iawn dyheu am fod yn fwy realistig ond wedi'i addasu i alluoedd hunan, deunydd, adnoddau a chefnogwyr eraill.

   Os mai chi yw'r math sy'n hoffi astudio ar eich pen eich hun, dilynwch y canllaw cyflawn o'r dechrau i farchnata a gwerthu'r magwraeth BSF

   Canllaw Codi Maggot BSF

   1. Llenwch yr Arweiniad i Sut i Wneud Maggots
   2. Sut i brosesu Maggot i fwydo anifeiliaid
    (Pasta Maggot, Melgot Bar, Pell Maggot)
   3. Cwestiynau ac Atebion am Ddatblygu Maggots
   4. BSF Marchnata Hudol
   5. Dewiswch Ymarfer Uniongyrchol yn Ranch
    Mae yna 99 Mwy o Safle ar gyfer Anghysbys Anghyfreithlon BSF Modern

   Ond os yw'n well gennych ddysgu mewn ffordd fwy ymarferol ac ar unwaith mae yna ganlyniadau. Gallwch ddysgu drwy ddod i ymarfer yn uniongyrchol ar fferm yn y ddinas sydd agosaf atoch chi. Rydych chi ond yn dewis y ddinas agosaf i ddysgu am arferion amaethu anghofiedig modern BSG.

   Tyfu Maggots Graddfa Ganolig a Mawr

   Er mwyn dechrau busnes da byw Maggot canolig a mawr, wrth gwrs mae'n rhaid i chi baratoi popeth yn fwy aeddfed a chynlluniedig.

   Oherwydd i ddechrau da byw maggot ar raddfa ganolig ni allwch ei wneud mor hawdd ac arbrofol. Yn ogystal â gwastraffu amser, egni a meddwl, wrth gwrs mae anfanteision eraill yn ariannol.

   Bydd peidio â chrybwyll y baich meddwl oherwydd methiant yn arwain at beidio â bod yn dda i'ch dyfodol. Beth yw'r camau y mae angen eu hastudio a dod yn bryder i ni wrth chwilio am fusnes maggot ar raddfa ganolig?

   Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw mynd drwy broses ar raddfa gartref yn gyntaf, yna ei datblygu ar gyfer cartref neu ar raddfa fawr. Er mwyn i'r cyfalaf profiad ddod yn sylfaen sylfaenol i ddatblygu'r busnes amaethu maggot nesaf.

   Dyma'r pethau technegol eraill cyn dechrau busnes y mae'n rhaid i ni ei ystyried:

   Bodolaeth ffactorau risg, sy'n golygu bod angen paratoi'n barod a pharatoi cynllunio sy'n wirioneddol aeddfed fel y gall y busnes amaethu anrhegion arogl redeg yn llyfn.

   Y pethau y mae'n rhaid i ni eu gwneud cyn cychwyn busnes

   1. Gan argyhoeddi'ch hun bod busnes amaeth y maggot yn ateb gwirioneddol wrth ddatblygu eich hun ac yn well yn ariannol yn y dyfodol.
   2. Casglwch brifddinas busnes yr anghof
   3. Creu cynllun busnes.

   Dyma A yw Pethau Pwysig Eraill Angen eu Paratoi

   Cydweithio

   Os byddwn yn gwneud busnes personol neu fusnes unigol, nid oes angen dod o hyd i bartner busnes. Ond os ydym am adeiladu cwmni, yna mae'n rhaid i chi ffurfio tîm llwyddiant.

   Dechreuwch drwy chwilio am bobl y gellir ymddiried ynddynt, gweithio a lleoli yn weithredol y bobl iawn yn y lle iawn.

   Canolbwyntiwch ar Ddewis y Maggot Math o Fusnes

   Llawer o ddewisiadau ym musnes amaeth y maggot, ar y dechrau, mae'n rhaid i chi fynd drwy'r broses o adeiladu cynhyrchu maggot sy'n cynhyrchu larfâu toreithiog a niferus yn barhaus.

   Ar gyfer y tymor hir, gwnewch yn siŵr eich bod wedi adeiladu busnes tyfu BSF modern heb arogl. Un ffactor busnes yw'r diogelwch a'r cysur o redeg y cynllun am y degawdau i ddod.

   Os yw cynhyrchiad eich maggot yn dal i drewi, trowch ef fel nad yw'n dod â phroblemau i'r cyhoedd. Mae llawer o entrepreneuriaid maggot nad ydynt wedi blaenoriaethu diogelwch bellach ar gau oherwydd arddangosiadau cymunedol.

   Ar ôl gallu meithrin maggot heb arogl, y cam nesaf yw canolbwyntio ar arbenigo mewn busnes y maggot.

   Dyma Gynhyrchion Deilliadau Busnes y Maggot

   1. Gwrtaith Hylif Organig
    - Gwrtaith Hylif Organig Dosbarth A
    - Gwrtaith Hylif Organig Dosbarth B
   2. Gwrtaith Solid Organig
    Gwrtaith solet organig Dosbarth A
    Gwrtaith solid organig Dosbarth B
   3. Larwm newydd y Gronfa Ysgolion Gwell
   4. Chrispy Maggot
   5. Maggot Coginio
   6. Maggot Animal Feed (Maggot Pasta, Maggot Flour. Pelen Maggot)
   7. Cyflenwr Maggot
   8. Diwydiant Amaeth (Cosmetics, Ffatrïoedd Eraill wedi'u Prosesu, Adeiladu Ffatri Bwyd Anifeiliaid)
   9. Casglwyr Maggot
   10. Hyfforddiant Tyfu Maggot
   11. Ymgynghorydd Busnes Maggot

   Gweler o Amgylch Ni

   Mae gan bob potensial cynnyrch a busnes gyfle da iawn, edrychwch ar faint o ffatrïoedd bwyd anifeiliaid ar raddfa genedlaethol sydd o'ch cwmpas.

   Mae hyn yn dangos pa mor fawr yw potensial y busnes bwyd anifeiliaid sy'n seiliedig ar maggot.

   Dewiswch a chynlluniwch y math o fusnes rydych chi eisiau mynd trwyddo, meddyliwch yn ofalus cyn penderfynu. Peidiwch â gadael i ni ddewis yn anghywir oherwydd ein bod yn dilyn.

   Dod yn arbenigwr

   Pa gynhyrchion neu wasanaethau ydych chi am eu cynnig? Sut mae'r dosbarthiad? Sut ydych chi'n ei farchnata? Pwy yw'r bobl fydd yn ei redeg? Beth yw'r pris gwerthu cystadleuol? Sut ydych chi'n ei hyrwyddo?

   Hefyd, paratowch sut i wneud pecynnu cynnyrch mor ddeniadol â phosibl yn llygaid defnyddwyr. Cynllunio a pharatoi cyn dechrau busnes y maggot.

   Gwybod Marchnad y Maggot (SWOT)

   Gwnewch arolwg a gwnewch ddadansoddiad o'r farchnad i ddarganfod pwy yw eich segment marchnad, yn enwedig y rhai fydd y farchnad darged ar gyfer eich busnes maggot.

   Gofynnwch am eich sylwadau a'ch barn ar y farchnad maggot yr ydych ar fin dechrau arni. A dim llai pwysig yw cystadleuwyr presennol i baratoi strategaethau i ennill y farchnad.

   Dewis Enw Busnes

   Mae enwau busnes yn bwysig iawn mewn gweithgareddau busnes. Dewiswch enw sy'n hawdd ei gofio ac sy'n cynrychioli ymdrech yr anghof BSF.

   Adnoddau Cyfalaf Ble mae'ch arian busnes? A yw o gyfalaf personol neu gyfalaf ar y cyd? Os nad yw'r cronfeydd a gynlluniwch yn 100% o gronfeydd personol.

   Yna gallwch gysylltu â gwasanaethau asiantaeth sy'n darparu cymorth ariannol fel:

   • Benthyg gan y Banc
   • Chwilio am fuddsoddwyr
   • Benthyg o'r teulu
   • Benthyg gan ffrind
   • Benthyg gennych chi
   • dll

   Gwneud Cynllun Busnes

   Y cynllun busnes yw print glas eich busnes, cynllunio, creu gweledigaeth a chenhadaeth y cwmni, gan wneud y targed yr ydych am ei gyflawni?

   Cynllunio strategaeth hyrwyddo a marchnata er mwyn i'r cynhyrchion maggot cywir fod yn rhan o'r farchnad bwyd anifeiliaid ac ati.

   Gwnewch gynllun busnes yn ofalus, yn ofalus er mwyn peidio â'i wneud yn anodd wrth ei fyw. Er mwyn i'ch busnes fod yn glir ynghylch ei gyfeiriad a'i bwrpas a'i gyfnod cyflawni.

   Penderfynu Lleoliad Busnes

   Mae lleoliad busnes Maggot yn chwilio am le strategol. Chwiliwch am leoliadau sy'n hawdd cael mynediad atynt,

   Yn agos at adnoddau naturiol y cyfryngau a bwyd anifeiliaid anwes, mae gennych adnoddau cefnogol sy'n gyflawn ac yn hawdd cael llafur.

   Recriwtio Gweithwyr

   Dewiswch weithwyr yn ofalus yn ofalus. Un ffactor pwysig wrth gyflawni llwyddiant yw cael gweithwyr sydd nid yn unig yn gallu gweithio ond y gellir ymddiried ynddynt.

   Mae llawer o gwmnïau'n mynd yn fethdalwr oherwydd y “person” yn y cwmni sy'n tanseilio ac yn cludo busnes sy'n byw yn ei enw.

   Rheoli Trwyddedau Busnes y Maggot

   Mae trwydded fusnes yn agwedd ar gyfreithlondeb yng ngolwg y gyfraith ac yn brawf eich bod yn ddinesydd da trwy dalu treth fusnes yn ddiweddarach.

   Cynhyrchu Technegol Maggot

   Dysgu a deall gweithgareddau trin y maggot gan ddechrau o baratoi ffisegol a damcaniaethol yn ogystal â chamau a fydd yn digwydd yn y dyfodol pan fydd y tyfu hwn yn rhedeg.

   Gwnewch Cage sy'n debyg i CYG

   Mae'r cawell CYG fel pryfed yn hedfan pan fydd yn deor ac yn atgenhedlu i gynhyrchu symiau mawr o wyau.

   Mae bridio BSf yn gydran bwysig sydd ei angen i gefnogi rhedeg gweithgareddau trin y Gronfa Ysgolion Gwell yn llyfn.

   Bydd yr amgaead cywir a'r BSF a ffefrir yn helpu i gynhyrchu wyau CYG ac yn helpu i hwyluso'r gwaith o gynnal a chadw'r CYG yn ddyddiol, gan gynnwys amgylcheddau adeiladu sy'n debyg i gynefin brodorol pryfed milwyr du neu hedfan du milwr.

   Rhaid i glostir BSf allu creu cysur i'r CYG. Meini prawf cawell a ffafrir gan CYG:

   • Deunyddiau Cau BSF
   • Maint delfrydol (hyd x lled x uchder ac uchder coes CYG)

   Am fwy o fanylion, gweler y fideo tiwtorial ar sut i'w wneud cawell bod y milwr du yn ei hoffi.

   Paratoi Offer a Pharatoi Offer

   Offer a chyfarpar pwysig hefyd er mwyn cefnogi rhediad esmwyth y broses amaethu. Offer a chyfarpar fel:

   • Argaeledd lleoedd wyau,
   • Lle bwydo ac yfed ar gyfer pryfed BSF,
   • Lle ehangu'r Maggot,
   • Deor wyau ac wyau
   • Safle ehangu larfae BioTong

   Feed and Maggot Cultivation Media

   Un o brif amcanion amaethu maggot yw cael arbedion costau ar gyfer porthiant anifeiliaid hyd at 82% o gyfanswm cost bwyd anifeiliaid wrth gynhyrchu busnesau pysgod a dofednod.

   Felly, defnyddiwch gyfryngau bwyd a maggot sydd bron yn rhad ac am ddim fel gwastraff cartref, gwastraff cegin, gwastraff y farchnad ar ffurf llysiau a ffrwythau.

   Gall cyfryngau eraill fod ar ffurf tail gwartheg, geifr, cwningod, hwyaid, cywion mochyn a thail ceffyl ac ati.

   Feed and Media

   Mae cysylltiad agos rhwng porthiant a chyfryngau â thwf a chynhyrchiant mwyaf posibl hylif ac effeithlonrwydd cost.

   Mae porthiant yn chwarae rhan fawr yn nhwf y larfa oherwydd bod bwydo digonol yn helpu i dyfu larfâu yn gyflym ac yn dewach.

   Nid yw'n anodd meithrin cynrhonau BSF modern heb arogl, ond mae angen eu rheoli'n iawn o hyd. Yn enwedig os nad treial a chamgymeriad yn unig yw hyn.

   Cyfryngau Deor

   Gall cyfryngau deor wyau CYG fod o unrhyw beth ac fel arfer caiff ei wneud o flychau bach fel basnau a hambyrddau neu ar ffurf blychau sgwâr.

   Yma, caiff yr wyau CYG eu deorio'n hud a'u trosglwyddo wedyn i ehangu BioTong ...

   Paratowch ystafell ddeor a silff i roi'r hambwrdd yn daclus ac yn haws i'w fonitro a'i gynnal yn ddyddiol.

   BioTong

   Mae'r defnydd o BioTong ar y raddfa ganolig yn sicr yn wahanol i'r raddfa gartref, ond mae'r egwyddor yn parhau yr un fath lle mae BioTong yn meddu ar y math 2, BioTong heb ramp fel cyfrwng ar gyfer codi cynrhon ifanc a BioTong gyda ramp fel arf ar gyfer ymfudiad prepupa.

   Caiff maint BioTong ei addasu i argaeledd tir, ei drefnu yn daclus a pharatoi cynllun i ehangu ac ychwanegu BioTong pan fydd y cynnyrch yn cynyddu.

   Rheoli Prosesu Cyfryngau

   Mae angen i'r gwaith o reoli argaeledd bwyd anifeiliaid a chyfryngau maggot fod wedi'u paratoi'n dda, gan fod y cyfryngau ar ffurf gwastraff organig, tail da byw neu wastraff ffatri sydd â thuedd i arogli arogl.

   cyfranddaliadau

   Mae'n pin ar Pinterest

   Share Mae hyn yn
   G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!